Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży zawiera z jednej strony firma Ferber Enterprises zarządzająca stroną, az drugiej strony każda osoba fizyczna lub prawna, która chce dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej, zwana dalej „kupującym”.

Artykuł 1: Przedmiot

Niniejsze warunki sprzedaży mają na celu określenie stosunku umownego między Ferber Enterprises a kupującym oraz warunków mających zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem strony internetowej. Nabycie produktu za pośrednictwem tej strony oznacza bezwarunkową akceptację przez kupującego niniejszych warunków sprzedaży, które kupujący potwierdza, że ​​przeczytał przed złożeniem zamówienia. Kupujący przed jakąkolwiek transakcją oświadcza, że ​​posiada pełną zdolność do czynności prawnych, pozwalającą mu na zaciąganie zobowiązań na niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży.

Ferber Enterprises zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych warunków sprzedaży w dowolnym momencie, w celu dostosowania się do wszelkich nowych przepisów lub w celu poprawy korzystania z jej witryny. W związku z tym obowiązującymi warunkami będą warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez kupującego.

Artykuł 2. Produkty

Oferowane produkty to produkty wymienione na stronie internetowej Ferber Enterprises, w granicach dostępnych zapasów. Ferber Enterprises zastrzega sobie prawo do modyfikacji asortymentu w dowolnym momencie. Każdy produkt prezentowany jest na stronie w formie opisu zawierającego jego główne parametry techniczne (pojemność, zastosowanie, skład itp.). Zdjęcia są tak dokładne, jak to możliwe, ale w żaden sposób nie zobowiązują sprzedającego. Sprzedaż prezentowanych na stronie produktów przeznaczona jest dla wszystkich kupujących zamieszkałych w krajach, które w pełni zezwalają na wwóz na ich terytorium tych produktów.

Artykuł 3. Ceny i VAT

Obowiązujący podatek VAT odpowiada opodatkowaniu kraju zamieszkania sprzedawcy. Ewentualna zmiana stawki VAT może zostać przeniesiona na cenę produktów. Jeżeli kraj dostawy produktów wymaga dodatkowej zapłaty podatku VAT, Ferber Enterprises stosuje mechanizm odwrotnego obciążenia. Ferber Enterprises zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w każdym czasie, przy czym rozumie się, że cena widniejąca w katalogu w dniu złożenia zamówienia będzie jedyną obowiązującą dla kupującego. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, zafakturowanych dodatkowo do ceny zakupionych produktów według całkowitej kwoty zamówienia.

Artykuł 4. Porządek i warunki płatności

Ferber Enterprises oferuje kupującemu możliwość zamówienia i zapłaty za swoje produkty w kilku krokach, z 3 opcjami płatności do wyboru:

- Płatność czekiem: kupujący wybiera produkty, które chce zamówić w "koszyku", modyfikuje w razie potrzeby (ilości, referencje...), sprawdza adres dostawy lub wpisuje nowy. Następnie wyliczane są i przekazywane kupującemu koszty wysyłki oraz nazwa przewoźnika. Następnie kupujący wybiera wybraną przez siebie metodę płatności: „Płatność czekiem”. Wreszcie ostatni krok oferuje mu sprawdzenie wszystkich informacji, a następnie zaprasza go do potwierdzenia zamówienia, klikając przycisk „Potwierdź moje zamówienie”. To ostatnie kliknięcie stanowi ostateczne zawarcie umowy. Po zatwierdzeniu kupujący otrzymuje formularz zamówienia potwierdzający rejestrację swojego zamówienia. W celu sfinalizowania płatności i rozpoczęcia przetwarzania zamówienia, kupujący musi wydrukować ten formularz zamówienia wraz z czekiem wystawionym na „Ferber Enterprises” na adres, który zostanie mu podany. Nie należy wysyłać płatności gotówką. Po otrzymaniu czeku zamówienie zostanie przetworzone, a kupujący zostanie poinformowany e-mailem. Ferber Enterprises wyśle ​​produkty najwcześniej 2 dni robocze po zrealizowaniu czeku odpowiadającego zamówieniu, z zastrzeżeniem przepisów.

- Bezpieczna płatność PayPal lub kartą kredytową (za pośrednictwem systemu Paypal): kupujący wybiera produkty, które chce zamówić w „koszyku”, modyfikuje w razie potrzeby (ilości, referencje...), sprawdza adres dostawy lub wypełnia nowy. Następnie wyliczane są i przekazywane kupującemu koszty wysyłki oraz nazwa przewoźnika. Następnie kupujący wybiera wybraną przez siebie metodę płatności: „Płatność przez Paypal”. Następny krok oferuje mu sprawdzenie wszystkich informacji, przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a następnie zaproszenie go do potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź moje zamówienie”. Na koniec kupujący jest przekierowywany do bezpiecznego interfejsu Paypal w celu bezpiecznego wprowadzenia referencji do swojego konta Paypal lub osobistej karty kredytowej. Jeśli płatność zostanie zaakceptowana, zamówienie jest rejestrowane, a umowa ostatecznie zawarta. Płatność za pomocą konta Paypal lub karty kredytowej jest nieodwołalna. W przypadku jej nieuczciwego wykorzystania, kupujący może zażądać anulowania płatności kartą, wpłacone kwoty zostaną wówczas przelane lub zwrócone. Odpowiedzialność posiadacza karty bankowej nie jest ponoszona, jeżeli udowodniono, że kwestionowana płatność została dokonana w nieuczciwy sposób, na odległość, bez fizycznego użycia jego karty. Aby uzyskać zwrot nieuczciwego obciążenia i wszelkich opłat bankowych, które mogła wygenerować transakcja, posiadacz karty musi zakwestionować na piśmie polecenie zapłaty ze swojego banku w ciągu 70 dni po transakcji, a nawet 120 dni, jeśli umowa zobowiązująca go do ten ostatni tak zapewnia. Wypłacone kwoty są zwracane przez bank w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego sporu utworzonego przez posiadacza karty. Posiadacz nie może zostać obciążony żadnymi kosztami zwrotu sum.

Potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą akceptację niniejszych warunków sprzedaży, uznanie doskonałej ich znajomości oraz rezygnację z korzystania z własnych warunków zakupu. Wszystkie podane dane oraz zarejestrowane potwierdzenie będą stanowić dowód zawarcia transakcji. Jeżeli kupujący posiada adres e-mail i jeżeli podał go w swoim formularzu zamówienia, Ferber Enterprises prześle mu na e-mail potwierdzenie rejestracji jego zamówienia.
Jeśli kupujący chce skontaktować się z firmą Ferber Enterprises, może to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ferberenterprises.com

Artykuł 5. Zastrzeżenie własności Spółka

Ferber Enterprises zachowuje pełne prawo własności do sprzedanych produktów aż do pełnej zapłaty ceny, co do zasady, z uwzględnieniem kosztów i podatków.

Artykuł 6. Wycofanie

Kupujący ma okres trzydziestu dni roboczych od doręczenia zamówienia na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy i tym samym zwrot produktu do sprzedawcy w celu wymiany lub zwrotu bez kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu.

Artykuł 7. Dostawa

Dostawy realizowane są na adres wskazany w formularzu zamówienia, który może znajdować się tylko w uzgodnionym obszarze geograficznym. Zamówienia wysyłane są przez przewoźnika wybranego w momencie składania zamówienia, usługę dostawy ze śledzeniem przesyłki, dostawę z podpisem. Terminy dostaw podane są wyłącznie w celach informacyjnych; jeżeli przekroczą one trzydzieści dni od złożenia zamówienia, umowa sprzedaży może zostać rozwiązana, a kupującemu zwrot pieniędzy. Ferber Enterprises będzie mógł przekazać kupującemu numer śledzenia przesyłki przez e-mail. Kupujący jest dostarczany do domu przez listonosza. W przypadku nieobecności kupującego otrzyma on od swojego listonosza awizo, które pozwala na odbiór zamówionych produktów z najbliższej placówki pocztowej, przez okres wskazany przez pocztę. Za ryzyko transportowe odpowiada nabywca od momentu opuszczenia przez przedmioty terenu Ferber Enterprises. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności agenta przewoźnika lub dostawcy stanu opakowania towaru i jego zawartości w momencie dostawy. W przypadku uszkodzenia podczas transportu, protest należy zgłosić osobie dostarczającej, kupujący jest odpowiedzialny za odnotowanie uszkodzenia i odmowę przyjęcia przesyłki w przypadku jej uszkodzenia.

Artykuł 8. Gwarancja

Wszystkie produkty dostarczane przez Ferber Enterprises objęte są gwarancją prawną. W przypadku niezgodności sprzedanego towaru, może on zostać zwrócony do Ferber Enterprises, który go odbierze, wymieni lub zwróci. Wszelkie reklamacje, prośby o wymianę lub zwrot pieniędzy należy kierować drogą mailową.

Reklamacje należy składać w ciągu trzydziestu dni od dostawy.

Artykuł 9. Odpowiedzialność

Ferber Enterprises, w procesie sprzedaży na odległość, jest związany jedynie obowiązkiem środków. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z sieci Internet, takie jak utrata danych, włamania, wirusy, przerwy w świadczeniu usług lub inne niezamierzone problemy.

Artykuł 10. Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony są i pozostają wyłączną własnością intelektualną Ferber Enterprises. Nikt nie jest upoważniony do powielania, wykorzystywania lub wykorzystywania w jakimkolwiek celu, nawet częściowo, elementów witryny w formie zdjęcia, logo, obrazu lub tekstu.

Artykuł 11. Dane osobowe

Ferber Enterprises zobowiązuje się do zachowania poufności informacji dostarczonych przez kupującego, które musiałby przekazać w celu skorzystania z niektórych usług. W związku z tym użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i usuwania dotyczących go informacji. W każdej chwili może złożyć wniosek drogą e-mailową.

Artykuł 12. Rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki sprzedaży na odległość podlegają prawu obowiązującemu w kraju zamieszkania sprzedającego. W przypadku wszelkich sporów lub sporów sądem właściwym będzie sąd kraju zamieszkania sprzedającego.

 Właściciel: Ferber Enterprises USA LLC

Kontakt : info@ferberenterprises.com

Adres : 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Stany Zjednoczone